Mi számít hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalomnak?

Ha egy felhasználó személyes adatait az engedélye nélkül tették közzé az interneten vagy olyan képet, videót töltöttek fel róla, amit nem kíván a nyilvánossággal megosztani, nem adott engedélyt a közzétételére.


Olyan esetekben beszélünk hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalomról, amikor az adott személy hozzájárulása, engedélye nélkül tettek közzé az interneten vele vagy gyermekével kapcsolatos fénykép-, video- vagy hangfelvételt, illetve egyéb személyes adatot.A megsértett jogi normák


Ptk. 2:45. § A becsülethez és jóhírnévhez való jog

2:45. § (1) A becsület megsértését jelenti különösen a más személy társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására alkalmas, kifejezésmódjában indokolatlanul bántó véleménynyilvánítás.


(2) A jóhírnév megsértését jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel.


Ptk. 2:48. § A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog

2:48. § (1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.


(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §


5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha


a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy


b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).


Btk. 219. § Személyes adattal visszaélés

219. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva


a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy


b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,

vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti.


(3) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges adatra követik el.


(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha személyes adattal visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el

.

Btk. 226. § Rágalmazás

226. § (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást


a) aljas indokból vagy célból,


b) nagy nyilvánosság előtt, vagy


c) jelentős érdeksérelmet okozva

követik el.


Btk. 226/A. § Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése

226/A. § (1) Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt készít, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


Btk. 226/B. § Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala

226/B. § (1) Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt hozzáférhetővé tesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt


a) nagy nyilvánosság előtt, vagy


b) jelentős érdeksérelmet okozva

követik el.


Btk. 227. § Becsületsértés

227. § (1) Aki a 226. §-ban meghatározottakon kívül mással szemben


a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben vagy


b) nagy nyilvánosság előtt


a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a becsületsértést tettlegesen követi el.


Btk. 228. § Kegyeletsértés

228. § Aki halottat vagy emlékét a 226. vagy a 227. §-ban meghatározott módon meggyalázza, vétség miatt az ott meghatározott büntetéssel büntetendő.


Eredeti cikk:http://nmhh.h u/cikk/190112/Mi_szamit_hozzajarulas_nelkul_hozzaferhetove_tett_tartalomnak


Kiemelt Cikkek
Kövessen (még nem üzemel)
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Legújabb Cikkeink