top of page

Mi számít hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalomnak?

Ha egy felhasználó személyes adatait az engedélye nélkül tették közzé az interneten vagy olyan képet, videót töltöttek fel róla, amit nem kíván a nyilvánossággal megosztani, nem adott engedélyt a közzétételére.


Olyan esetekben beszélünk hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalomról, amikor az adott személy hozzájárulása, engedélye nélkül tettek közzé az interneten vele vagy gyermekével kapcsolatos fénykép-, video- vagy hangfelvételt, illetve egyéb személyes adatot.A megsértett jogi normák


Ptk. 2:45. § A becsülethez és jóhírnévhez való jog

2:45. § (1) A becsület megsértését jelenti különösen a más személy társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására alkalmas, kifejezésmódjában indokolatlanul bántó véleménynyilvánítás.


(2) A jóhírnév megsértését jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel.


Ptk. 2:48. § A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog

2:48. § (1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.


(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §


5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha


a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy


b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).


Btk. 219. § Személyes adattal visszaélés

219. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva


a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy


b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,

vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti.


(3) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges adatra követik el.


(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha személyes adattal visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el

.

Btk. 226. § Rágalmazás

226. § (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást


a) aljas indokból vagy célból,


b) nagy nyilvánosság előtt, vagy


c) jelentős érdeksérelmet okozva

követik el.


Btk. 226/A. § Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése

226/A. § (1) Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt készít, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


Btk. 226/B. § Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala

226/B. § (1) Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt hozzáférhetővé tesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt


a) nagy nyilvánosság előtt, vagy


b) jelentős érdeksérelmet okozva

követik el.


Btk. 227. § Becsületsértés

227. § (1) Aki a 226. §-ban meghatározottakon kívül mással szemben


a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben vagy


b) nagy nyilvánosság előtt


a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a becsületsértést tettlegesen követi el.


Btk. 228. § Kegyeletsértés

228. § Aki halottat vagy emlékét a 226. vagy a 227. §-ban meghatározott módon meggyalázza, vétség miatt az ott meghatározott büntetéssel büntetendő.Kiemelt Cikkek
Kövessen (még nem üzemel)
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Legújabb Cikkeink
bottom of page