top of page

Forgalomba helyezés

A gépjárművel csak akkor lehet a közúti forgalomban részt venni, ha azt

 • forgalomba helyezték,

 • a jármű forgalomba helyezése a járműnyilvántartásba vétellel, a forgalmi engedély, a rendszámtábla, és az új típusú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica kiadásával valósul meg.

 • vagy ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték

 • a jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése az ideiglenes forgalomban tartási engedély, és az E rendszám kiadásával történik.

A forgalomba helyezés alóli kivételek: a trolibusz, a villamos, a kerékpár, a két- és háromkerekű segédmotoros kerékpár, az állati erővel vont jármű és a kézikocsi.

ÚJ JÁRMŰ

Bármely okmányirodában kezdeményezhető.

Új jármű forgalomba helyezéséhez szükségesek az alábbiak:

 • a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat,

 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének igazolása,

 • a vámhatóság által kiállított regisztrációs adóigazolás bemutatása - azonban ez csak a külön jogszabályban meghatározott gépjárművek esetén szükséges - és annak valódiságát a közlekedési igazgatási hatóság ellenőrizte nyilvántartásában,

 • a jármű műszaki alkalmasságát igazoló okirat,

 • a jármű üzembentartója a Magyar Köztársaság területén rendelkezzen lakóhellyel, vagy székhellyel (telephellyel),

 • az új jármű forgalmazója részére a közlekedési hatóság engedélyezte a megfelelőségi nyilatkozat alkalmazásával történő forgalomba helyezést, és a forgalmazó a járműhöz elektronikus úton a műszaki adatlapot, valamint a járműkísérő lapot kiállította,

 • egyéb új jármű esetében járműkísérő lap, vagy az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését igazoló okirat.

A szükséges iratok között van olyan, melyet csatolni kell a benyújtott kérelemhez és van olyan, melynek bemutatása is elegendő.

Csatolni kell:

 • tulajdonjog megszerzését igazoló okirat (eredeti, vagy annak hitelesített másolata, ha nem magyar nyelven készült, annak hiteles fordítása),

 • műszaki adatlap,

 • a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetésének igazolása,

 • a rendszámtábla, valamint a műszaki érvényesítő címke díjainak megfizetésének igazolása.

Be kell mutatni:

 • a járműkísérő lapot,

 • annak hiányában 60 napnál nem régebbi, előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését igazoló határozat,

 • kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének igazolása,

 • vagyonszerzési illeték megfizetésének igazolása (ha a tulajdonszerzés, vagy birtokba vétel belföldön történt),

 • külön jogszabályban meghatározott járművek esetében a regisztrációs adó megfizetését tanúsító igazolást.

HASZNÁLT JÁRMŰ

Használt jármű forgalomba helyezése bármely okmányirodában kezdeményezhető.

Fontos tudni, hogy a külföldön nyilvántartott jármű esetében a tulajdonjog megszerzésétől, illetőleg a jármű behozatalától számított 30 napon belül kezdeményeznie kell a származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételt, illetve magyarországi forgalomba helyezést.

Forgalomba helyezést megelőzően a jármű származásellenőrzését, majd azt követően a jármű előzetes erdetiségvizsgálatát az "Eredetiségvizsgálat" valamint a "Származásellenőrzés" menüpontban ismertetett esetekben el kell végezni.

Használt jármű forgalomba helyezhető, ha:

 • a jármű tulajdonjogának megszerzését eredeti okirattal vagy eredetivel megegyezőként hitelesített másolattal igazolták, vagy, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását a kérelemhez csatolták,

 • kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét igazolták,

 • külön jogszabályban meghatározott járművek esetén a regisztrációs adóigazolást bemutatták, és annak valódiságát az okmányiroda ellenőrizte a nyilvántartásban,

 • a jármű műszaki alkalmasságát a közlekedési hatóság megállapította,

 • a jármű üzembentartója Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel (telephellyel),

 • harmadik országból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű származásellenőrzése, illetve a jármű jogi helyzetének tisztázása megtörtént, előzetes eredetiségvizsgálatát elvégezték, valamint a járműhöz kiadott állandó vagy ideiglenes forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását az ügyfél a kérelméhez csatolta,

 • más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését megelőzően a jármű jogi helyzetének tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a kérelméhez csatolta a járműre kiadott

 • nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy

 • harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került

Ezen okmányok hiánya esetén a jármű származás ellenőrzését és eredetiség vizsgálatát el kell végezni.

A származásellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg kérelemre engedélyezhető a jármű ideiglenes forgalomban tartása, ha az ügyfél bemutatta:

 • a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

 • igazolta a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét,

 • a Műszaki Adatlapot.

Származásellenőrzésre kötelezett, használt jármű esetén:

 • a harmadik országból származó jármű:

 • az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv(feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példánya, vagy

 • annak kiállító hatóság által hitelesített másolata és annak hiteles fordítása,

 • a külföldi hatósági jelzés, feltéve, hogy az a külföldi hatóság által nem került visszavonásra.

 • az EGT más tagállamából származó jármű:

 • a származó ország hatósága által kiadott igazolás a nyilvántartásába történő bejegyzés, szereplés tényéről, és a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazó okirat,

 • a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példánya,

 • a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példánya, ha a származó tagállamban I. és II. részből áll a forgalmi engedély, vagy

 • ha a származás szerinti tagállamban csak I. részből áll a forgalmi engedély, annak másolati példánya,

 • a külföldi hatósági jelzés ha az a külföldi hatóság által nem került visszavonásra,

 • a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát (ha ilyennel rendelkezik),

 • a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla díjának, a rendszámtábla érvényesítő címke díjának megfizetésének igazolása,

 • a Műszaki Adatlapot,

 • a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példánya (ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása).

Származásellenőrzésre nem kötelezett, EGT más tagállamából származó használt jármű esetén:

 • a nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély vagy annak kiállító hatóság által hitelesített másolata, vagy

 • a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példánya, ha a jármű származási tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került,

 • a külföldi hatósági jelzést (feltéve, hogy az a külföldi hatóság által nem került visszavonásra),

 • a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, a rendszámtábla érvényesítő címke díjának megfizetésének igazolása,

 • a Műszaki Adatlapot,

 • a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példánya (ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása).

A kérelemhez be kell mutatni:

 • igazolás a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről,

 • igazolás a vagyonszerzési illeték megfizetéséről, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele belföldön történt,

 • a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében

QUAD

Ezt az üzembentartó bármely okmányirodában kezdeményezheti származásellenőrzési eljárás és előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül. Előzetes eredetiségvizsgálat abban az esetben szükséges, ha a quad már belföldön forgalomba helyezésre került és tulajdonosváltozás történik. Ebben az esetben az üzembentartó "igazolólap" elnevezésű forgalmi engedélyt kap, valamint "E" típusú külünleges rendszámtáblát. A motorkerékpárhoz nem tartozik törzskönyv, időszakos műszaki vizsgálata nem szükséges.

A kérelemhez csatolni kell:

 • a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

 • a műszaki adatlapot,

 • az "igazolólap" (forgalmi engedély), valamint

 • a rendszámtábla díjának megfizetését tanúsító igazolást.

A kérelemhez be kell mutatni:

 • kötelező gépjármű-felelősség biztosítás meglétét, valamint

 • a regisztrációs adó megizetését tanúsító igazolásokat,

 • jármű kísérőlapot (vezérképviselet által forgalmazott jármű esetén).

Jó tudni!

A négykerekű segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezésére irányuló kérelem elbírálása során a jármű tulajdonjogának hitelt érdemlő igazolása hiányában a származás-ellenőrzés és eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadható az üzembentartó járműnyilvántartásba történő egyidejű bejegyzésével, ha a jármű magyarországi gyártására vagy behozatalára 2009. április 1-jét megelőzően került sor, és a járműnek a forgalomba helyezést kezdeményező ügyfél birtokába kerülése igazolt.

LASSÚ JÁRMŰ FORGALOMBA HELYEZÉSE, "M" BETŰJELŰ RENDSZÁMTÁBLA KIADÁSA

Az ilyen jármű forgalomba helyezése és az "M" betűjelű rendszámtábla kiadása bármely okmányirodában kezdeményezhető.

"M" betűjelű ideiglenes rendszámtábla magajáró mezőgazdasági erőgépek esetén engedélyezhető, ha a jármű:

 • a magajáró mezőgazdasági és erdészeti betakarító gép (arató-cséplő gépek, szecskázó gépek, cukorrépa betakarító gépek, zöldségbetakarító gépek, szőlőkombájnok, fakombájnok és erdészeti kiközelítők),

 • a magajáró műtrágya- és szervestrágya szóró gép,

 • a magajáró permetezőgép,

 • a speciális magajáró eszközhordozó alváz,

 • a mezőgazdasági tevékenységre alkalmazandó magajáró rakodógép,

amely tervezési sebessége szerint 25 km/óránál gyorsabb sebességgel haladni nem képes és ezt típusbizonyítvány, illetőleg a közlekedési hatóság 25 km/óra értékben határozta meg.

Lassú jármű forgalomba helyezhető, ha:

 • a tulajdonjog megszerzésének, valamint

 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének,

 • műszaki alkalmasságának igazolása megtörtént,

 • elvégezték az előzetes eredetiségvizsgálatot (első forgalomba helyezést megelőzően).

A lassú jármű forgalomba helyezése az "igazolólap" elnevezésű forgalmi engedély, valamint piros számjegyet és betűjelet tartalmazó különleges rendszámtábla kiadásával valósul meg. Rendszámtábla alapszíne: fehér, karakterei és a keret színe: piros).

A kérelmhez csatolni kell:

 • a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti példányát,

 • a műszaki adatlapot,

 • az "igazolólap," a rendszámtábla díjának, valamint az érvényesítő címke díjának megfizetését tanúsító igazolásokat,

 • törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

A kérelemhez be kell mutatni:

 • első forgalomba helyezés esetén az előzetes eredetiségvizsgálatról kiállított hatósági bizonyítványt,

 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást.

"M" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása iránt benyújtott kérelem esetén csatolni kell:

 • az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal,

 • az ügyfél nyilatkozatát az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedő járművek biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról,

 • a rendszámtábla díjának megfizetéséről szóló igazolásokat,

 • a mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, típusbizonyítványáról vagy a Műszaki Adatlapról készült – ügyintéző által hitelesített – másolatot.

A kérelemhez be kell mutatni:

 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,

 • a műszaki adatlapot,

 • első forgalomba helyezés esetén az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzéséről kiállított hatósági bizonyítványt,

 • mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által megállapított regisztrációs számról kiadott igazolást,

 • a mezőgazdasági erőgép gépkönyvét, vagy típusbizonyítványát.

Lassú jármű, lassú jármű pótkocsija vagy mezőgazdasági vontató forgalomba helyezésére irányuló kérelem elbírálása során a járműtulajdonjogának hitelt érdemlő igazolása hiányában (a származásellenőrzés elvégzése, valamint törzskönyv kiadása nélkül) aforgalmi engedély és a rendszámtábla kiadható az üzembentartó járműnyilvántartásba történő egyidejű bejegyzésével, ha a jármű magyarországi gyártására, illetve behozatalára 1999. január 1-jét megelőzően került sor, és a forgalomba helyezést kezdeményező ügyfél birtokába kerülése igazolt.

Az "M" betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadásra kerül az ideiglenes forgalomban tartási engedély és indítási napló, amely a közúti forgalomban való részvétel feltétele.

Az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi ideje új rendszámtábla kiadása nélkül 3 év. Ezen időtartam a rendszámtábla használatára való jogosultság ismételt igazolása mellett újra meghosszabbítható.

Fontos tudni:

 • az ilyen rendszámtábla az indítási naplóban szereplő járműre, vagy járművekre szerelhető fel,

 • és az ilyen rendszámtáblával ellátott járművek esetében bekövetkező minden változást be kell jelenteni az okmányirodában,

 • a járművön a rendszámtáblát jól látható módon kell elhelyezni,

 • indítási naplót tényszerűen kitölteni,

 • a közúti közlekedés során köteles igazolni az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, valamint az indítási naplóval a rendszámtábla használatának jogszerűségét,

 • kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását.

ILYEN RENDSZÁMTÁBLÁVAL CSAK BELFÖLDÖN LEHET KÖZLEKEDNI.

MINDEN ESETBEN BE KELL MUTATNI!!

magánszemély esetén:

 • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),

 • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

 • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata,

 • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,

 • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása,

 • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),

 • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.

Az ügyintézési határidő MINDEN esetben 30 nap, azonban ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra az okmányiroda akár azonnal is tudja teljesíteni kérelmét.

Jó tudni!

A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezésére irányuló eljárás során az okmányiroda a Schengeni Információs Rendszer (a továbbiakban: SIS) adatai alapján ellenőrzi, hogy a járműhöz, valamint a jármű hatósági engedélyéhez és hatósági jelzéséhez kapcsolódik-e figyelmeztető jelzés.


Ha a hatóság a SIS adatai alapján találatot ér el, erről haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát. Az okmányiroda az értesítéssel egyidejűleg a jármű jogi helyzetének tisztázásáig a közlekedési igazgatási eljárást felfüggeszti.


Az okmányiroda az eljáró hatóságnak a jármű, a külföldi hatósági engedély és a külföldi hatósági jelzés lefoglalásról szóló értesítése alapján, a jármű forgalomba helyezésére irányuló kérelmet elutasítja.


Ha az eljáró hatóság a hatóságot arról értesíti, hogy a figyelmeztető jelzést elhelyező SIS-t alkalmazó külföldi állam a jelzést módosította, visszavonta vagy törölte, és a jármű jogi helyzete ezáltal tisztázottá vált, a forgalomba helyezésre irányuló eljárást le kell folytatni.


A közlekedési igazgatási hatóság a külföldi okmányokat és hatósági jelzéseket a forgalomba helyezés során bevonja, és a keletkezett alapirattal a Hivatalnak (KEK KH) megküldi.


A forgalomba helyezés során felmerűlő költségekről, díjakról, illetékekről a "Díjak, illetékek" menüpontban tájékozódhat.


Szerző: Black-CarKiemelt Cikkek
Kövessen (még nem üzemel)
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
Legújabb Cikkeink
bottom of page